Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Gymnázium Říčany, příspěvková organizace, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Kontaktní údaje Správce:
Gymnázium Říčany, příspěvková organizace, Komenského náměstí 1280/1, 251 01 Říčany, IČ : 61388572
Mgr. Zuzana Pokorná ředitelka školy, rs[zavináč]gyri.cz, +420 739 964 270 (spojovatelna)

Právní základy pro zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních základů:
·plnění právní povinnosti správce,
·plnění smlouvy,
·oprávněný zájem Správce či třetí strany
·souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů - odkaz

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů: odkaz na popis

Zpracování zvláštních (citlivých) kategorií osobních údajů
Správce zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů, a to vždy pouze na základě zákonného zmocnění a v souladu s čl. 9 GDPR.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce
V některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje. (Příkladem zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu je provozování kamerového systému - odkaz na popis)

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů
Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v těchto případech:
·předávání osobních údajů organizátorovi akce nebo poskytovateli služeb při organizaci škol v přírodě, lyžařských kurzů, výletů a dalších mimoškolních akcích, pokud tyto akce nejsou součástí školních osnov (povinné),
·zveřejňování osobních údajů v rámci prezentace školy (s ohledem na přiměřenost zpracování, množství a provázanost osobních údajů),
·zasílání sdělení o akcích školy,
·psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů žáka.

Zdroje osobních údajů získávaných Správcem
Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Správce může získávat osobní údaje i od jiných subjektů než subjektu údajů, a to v následujících případech:
·na základě zmocnění stanoveného národním právem nebo právem Unie,
·z veřejně dostupných zdrojů, zejm. informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi.

Poskytování osobních údajů Správcem
Správce poskytuje osobní údaje dalším subjektům pouze v případě, že je k tomu zmocněn konkrétním právním předpisem. Příjemcem osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci.

Předávání osobních údajů do třetích zemí či mezinárodním organizacím
Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

Zzajištění ochrany osobních údajů
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, organizační i technickou kontrolou. Správce disponuje technickými, bezpečnostními a organizačními opatřeními, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Doba zpracovávání osobních údajů
Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem Správce. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Práva subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Formuláře

Uplatnit svá práva může subjekt údajů písemně s úředně ověřeným podpisem na adrese Správce, elektronicky do datové schránky Správce, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně v sekretariátu během úředních hodin.

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů dle jednotlivých účelů zpracování

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

© Copyright 2020 Gymnázium Říčany | O tvůrcích webu